Ziekenhuizen

De Oude Gracht Groep heeft vanwege haar sterke bundeling van ervaring en expertise in de zorgsector een excellente staat van dienst bij het ondersteunen van zorginstellingen en ziekenhuizen bij het omgaan met de vele uitdagende ontwikkelingen in de sector. De uitdagingen waar de ziekenhuizen, medisch specialisten en overige zorggerelateerde organisaties op dit moment mee te maken hebben, zijn niet gering: de marktwerking in de zorg in de meest brede zin van het woord, de omschakeling naar efficiënte bedrijfsvoering, de continue vergelijking tussen ziekenhuizen en het belang van hoogwaardige kwalitatieve zorg. De druk om te presteren, in balans brengen met het primaire doel: leveren van en toegankelijk houden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor de patiënt.

De adviseurs van de Oude Gracht Groep werken samen met ziekenhuizen, medisch specialisten, zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheid en zelfstandig behandelcentra om niet alleen de uitdagingen aan te gaan, maar vooral de bedreigingen die bestaan in de sector om te buigen naar unieke kansen. Uniek in de zin, dat de mogelijkheden die het vernieuwende zorgsysteem biedt ongekend zijn en dat waar de drive aanwezig is, de samenwerking tussen partijen tot grote successen leidt.

Strategische visie, het bij elkaar brengen van partijen en het creëren van grote toegevoegde waarde in de gehele keten van zorgverlening zijn de speerpunten waar de Oude Gracht Groep zich op richt.

Onze adviseurs in de sector ziekenhuizenzorg werkzaam voor UMC’s, topklinische ziekenhuizen en perifere ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:
 • Strategieadvisering Raden van Bestuur, directieleden en management van ziekenhuizen m.b.t. de wijzigingen in het zorgstelsel en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor marktgericht werken in de zorg.
 • Inventariseren nieuwe kansen in de markt als gevolg van gewijzigde wetgeving en ontwikkelingen in het financieringsstelsel van de zorg.
 • Het herdefiniëren van visie en missie van ziekenhuizen die rekening houden met de gewijzigde marktgeoriënteerde context en de toenemende noodzaak voor efficiënte bedrijfsvoering.
 • Ondersteuning bij doorvertaling van visie en missie naar het opstellen van een meerjarenbeleidspanning, inclusief investeringsbegrotingen en financiële prognoses.
 • Coachen en counseling leden Raad van Bestuur, directie of MT.
 • Begeleiding bij fusie- en joint-venture trajecten over de grenzen van de organisatie heen, zoals fusies tussen ziekenhuizen en maatschappen.
 •  Het opzetten van een werkbaar samenwerkings(fusie)model voor betrokken medische staven.
 • Begeleiding bij de inrichting van de juridische structuur voor (fusie)partners.
 •  Heldere afbakening positionering van het ziekenhuis in de keten en mogelijkheden tot vergroten van adherentie regionaal of landelijk.
 • Ondersteuning bij de opzet en inrichting van excellentiecentra in samenwerking met ziekenhuizen.
 • Interim-management op het gebied van nieuwbouw en ICT.
 • Specialistische advisering op het terrein van OK zorgverlening, Centrale Sterilisatie, Inkoop en Ziekenhuisapotheek.

Referenties

amc

beth

cath

dz

erasmus

ez

ghz

langeland

mch

meander

olvg

ozg

sax

sfg

skb

st

stant

ts

umc

vliet

vu