Projectmanagement

Door de snelle ontwikkelingen in de markt is de behoefte aan projectgestuurde organisaties steeds groter. Dit betekent dat de Oude Gracht Groep zich in toenemende mate bezighoudt met het inrichten en professionaliseren van projectenorganisaties bij onze klanten. Wij baseren deze dienstverlening op onze jarenlange ervaring met het projectmatig implementeren van veranderingen. 

Organisaties worden geconfronteerd met een groeiend aantal projecten. Toch wordt projectmatig werken niet altijd beschouwd als een noodzakelijke kerncompetentie. Tegelijkertijd worden de eisen rondom projectmatig werken steeds hoger. Was men tot voor kort tevreden wanneer projecten op tijd en enigszins binnen budget werden afgerond, tegenwoordig vereist men op alle niveaus in de organisatie een goed overzicht en inzicht in de risico's en winstgevendheid van de lopende projecten en programma's. 

De Oude Gracht Groep heeft een praktische aanpak ontwikkeld voor het inrichten van een projectorganisatie. Deze aanpak gaat uit van een hechte samenwerking met de eigen medewerkers en richt zich op de volgende aspecten: 

Processen en disciplines: Welke processen en disciplines zijn er nodig in een projectorganisatie? Hoe verhouden deze processen en disciplines zich binnen de staande organisatie en bestaande werkwijzen?

Organisatiestructuur: Welke projectstructuur past het beste bij de organisatie. Waar liggen de verantwoordelijkheden en welke additionele rollen moeten in de organisatie worden belegd? 

Mensen en Cultuur: Beschikt de organisatie over de juiste medewerkers om het project te starten en is er ook voldoende capaciteit beschikbaar? Is er in goed overleg met het staande management een praktische projectstructuur op te stellen? Naast de realisatie van de gewenste doelstelling richten wij ons op de 'totale verandering' die nodig is om projecten en programma’s in de toekomst effectiever te besturen. Door aandacht te schenken aan de aspecten mens en cultuur wordt een eenzijdige systeemaanpak voorkomen en profiteren onze klanten blijvend van de gedane inspanning.

De project- en programmamanagers van De Oude Gracht Groep hebben zich op het terrein van projectmanagement gespecialiseerd in de volgende aandachtsgebieden:

  • Inrichten multi-projectmanagement (programmamanagement).
  • Opstellen programmaplan inclusief planning, begroting & riskmanagement.
  • Inrichten projectorganisatie inclusief alle betrokken bedrijfsprocessen en disciplines.
  • Inrichten projectbureau, inclusief rapportagestructuur richting stuurgroep.
  • Systematiek m.b.t. documentatie en controles.
  • Project audits.
  • Opstellen (voortgangs)rapportagesystematiek op aspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Risico’s, Beslispunten, Communicatie en Bereikt resultaat.
  • Opstellen communicatieplan (intern en extern).
  • Inrichten van cultuurtrajecten.
  • Coaching van programma- en projectmanagers.

Kwaliteitsborging 

De Oude Gracht Groep hecht grote waarde aan het op kwalitatieve wijze invullen van haar opdrachten en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uit te voeren opdracht. De opdrachtgever staat in contact met een opdrachtmanager van de Oude Gracht Groep, die tevens optreedt als schaduwadviseur van de manager. De manager beschikt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden daarnaast tevens over de expertise van collega's uit onze totale organisatie.